top of page

Warsaw University of Technology Investment Factory

ESG

§ 7

1. Na obecnym etapie Spółka nie posiada strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR.

2. Spółka może lokować swoje aktywa w inwestycje promujące aspekty środowiskowe i/lub społeczne, jednakże nie posiada inwestycji zrównoważonych jako celu (inwestycje jasnozielone od ang. light green).

3. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanych przez Spółkę.

 

4. Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności:

a. zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;

b. przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i morskich; 

c. przestrzeganie powszechnie uznawanych standardów pracy (np. zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej lub dyskryminacji w miejscu pracy);

d. przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się;

e. gwarancję bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz ich wpływ na zdrowie;

f. wrażliwość organizacyjną przedsiębiorstw na dobro lokalnej społeczności oraz mniejszości;

g. przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej;

h. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

5. Zasady uwzględniania w działalności Spółki ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych:

a. podstawą procesu inwestycyjnego Spółki jest wielowymiarowa analiza podmiotów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności;

b. półka dostrzega wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na czynniki ryzyka charakterystyczne dla produktów inwestycyjnych (m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności);

c. Spółka uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako czynniki zdefiniowanych rodzajów ryzyka, które mogą mieć na nie wpływ i przyczyniać się do zwiększenia ich istotności;

d. jeżeli będzie to wynikało z indywidualnej oceny, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą nie być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

6. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od innych podmiotów postanowienia w zakresie ESG mogą ulegać zmianom, mającym na celu dostosowanie ich do aktualnych praktyk/standardów rynkowych.

7. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, co jest spowodowane ograniczoną dostępnością danych koniecznych do prowadzenia właściwej analizy podmiotów w powyższym zakresie. W miarę poprawiania się jakości i dostępności danych raportowanych przez podmioty, Spółka rozważy stosowanie tych wymogów w przyszłości.

Pełna wersja strony będzie dostępna już wkrótce. Zapraszamy niedługo!

bottom of page